Erik Kostson
Ansys Employee
Yes, set the solver type to direct.

Thank you

Erik