Guilin Sun
Ansys Employee
一种方法是同Step Off函数,在Shutter Mode那里选   并给出相关参数;   第二种方法是给出合适的矩形脉冲长度。
脉冲设置说明: