Ashish Khemka
Ansys Employee

Hi Ashkan,

Did you try using the External Data module?

 

Regards,

Ashish Khemka