Guilin Sun
Ansys Employee

那一个简单的方法就是扫描激光的功率,数值为随机产生。

https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034926413-rand-Script-command

https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034926433-randn-Script-command

仿真随机结果需要仔细考虑,怎么样抽样少而且统计结果符合要求。