Ashish Khemka
Ansys Employee

Hi,

 

If you have the geometry then can you try recreating the model?

 

Regards,

Ashish Khemka