Ashish Khemka
Ansys Employee

Hi,

 

If you select the sketch then you can see the details:

 

 

Regards,

Ashish Khemka