Ashish Khemka
Ansys Employee

Hi,

You can try node merge.

Regards,

Ashish Khemka