Ashish Khemka
Forum Moderator

Hi Tan,

Can you please share the screen shot of which contour you planning to turn off?

Regards,

Ashish Khemka