Erik Kostson
Ansys Employee

No worries. Glad to hear that it is OK now.

Erik