Ashish Kumar
Forum Moderator

 

Hi,

An axisymmetric analysis is not supported. If you switch to 2D geometry then you will get following error:

Regards,

Ashish Khemka