Guanhui Wang
Ansys Employee

Hi Ben Jiang,

 

你可以试试:

 a = getresult("OPWM_1", "mode 1/angle");