Zheng Zhou
Ansys Employee

请参考另一个相同的帖子:https://forum.ansys.com/forums/topic/guanyufangzhenchuxianautoshutoffwei1dewenti/